Privacy Statement


V2 17-11-2022 | 10:00

Inleiding 

Stichting Eye Care Foundation helpt onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden voorkomen en genezen. Ook draagt de Stichting bij aan de bewustwording wereldwijd over de problematiek van onnodige blindheid en slechtziendheid. Eye Care Foundation is een niet-gebonden stichting (zonder overheidssteun). Bij het behalen van onze doelstellingen zijn wij dus afhankelijk van de inzet en bijdragen van onze medewerkers, donateurs, relaties en vrijwilligers. 

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Eye Care Foundation van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Telecommunicatiewet (TW) aan ons stelt en aan de gedragscodes rondom het commerciële gebruik van post, telefoon en e-mail. Ook hebben wij het keurmerk Erkenning van het CBF (toezichthouder van goede doelen) en we zijn lid van de brancheverenigingen Goede Doelen Nederland. Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Eye Care Foundation. 

Eye Care Foundation is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. Eye Care Foundation bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Eye Care Foundation de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’. Deze website is gemaakt met Digicollect, een product van Kentaa B.V. Kentaa is op grond van de AVG ‘Verwerker’. Kentaa is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Eye Care Foundation heeft met Kentaa een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin dit expliciet is opgenomen.

Doel verwerking van uw Persoonsgegevens

Via de website Eye Care Foundation verwerkt Eye Care Foundation (Persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken en beheren van een online collectebus en tot stand brengen en uitvoeren van het maken van een online donatie
  Eye Care Foundation legt gegevens vast zoals naam, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met Eye Care Foundation in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van Eye Care Foundation als online collectant of donateur.
 • Het informeren over activiteiten
  Eye Care Foundation houdt online collectanten, donateurs, vrijwilligers, ‘vrienden’ en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via e-mail indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Eye Care Foundation zal u altijd voorafgaan toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Eye Care Foundation kan u in e-mailings ook om (financiële) steun vragen.
 • Het optimaliseren van de website en e-mail
  Om de inhoud van de e-mails van Eye Care Foundation te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet Eye Care Foundation om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de website Eye Care Foundation worden ook cookies geplaats om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement.
 • Het verbeteren van dienstverlening
  Eye Care Foundation gebruikt het e-mailadres van donateurs, online collectanten en relaties in bepaalde gevallen voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.
 • Social media advertentie-mogelijkheden
  Om gerichte posts of advertenties te tonen kan Eye Care Foundation gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook doelgroepen. Eye Care Foundation maakt gebruik van Facebook's e-mail list custom audiences om gericht doelgroepen te benaderen of juist niet te benaderen. Eye Care Foundation maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden/donateurs te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan of uitgesloten voor een specifieke Facebookcampagne. Eye Care Foundation gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacy instellingen van het social media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kunt u zich afmelden voor advertenties of uw voorkeuren wijzigen.

Wijze van verwerking van uw Persoonsgegevens

 Wanneer u een online collectebus aanmaakt of een gift doet kan Eye Care Foundation u om persoonsgegevens vragen. Via verschillende formulieren op de website van Eye Care Foundation, wanneer u donateur wordt of een gift doet, ons opneemt in een nalatenschap, of deelneemt aan één van onze acties zoals een sponsorloop, kunnen wij uw persoonsgegevens vragen. Dit doet Eye Care Foundation ook als u zich bij ons registreert voor het ontvangen van de (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar onze activiteiten, een vraag stelt, reageert op onze website of social media of op een andere manier met ons in contact treedt, als u bijvoorbeeld Wanneer u een online collectebus aanmaakt. Soms worden persoonsgegevens door Eye Care Foundation gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houdt Eye Care Foundation haar database up-to-date.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Eye Care Foundation jonger is dan 16 jaar, zal Eye Care Foundation, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Eye Care Foundation niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Beveiliging van uw Persoonsgegevens

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Eye Care Foundation passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Eye Care Foundation maakt gebruik van een in Nederland gehoste beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die bij ons bekend zijn. Om de juiste toegankelijkheid en discretie van informatie te regelen biedt maken wij maken gebruik van de mechanismen Authenticatie, Autorisatie en Versleuteling. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypt verzonden. U ontvangt altijd een bevestiging. Eye Care Foundation schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening gespecialiseerde bedrijven in, die volgens de AVG ‘verwerkers’ worden genoemd. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen. 

Bewaartermijn van uw Persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden te bereiken.

Betaling

Voor het uitvoeren en verwerken van giften en donaties schakelt Eye Care Foundation, via haar verwerker Kentaa, Mollie B.V. in. Mollie B.V. verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en uw bank of creditcard-aanbieder. Mollie B.V. krijgt daarmee inzage in uw betaalgegevens. Eye Care Foundation respectievelijk Kentaa heeft met Mollie B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verplichtingen van Mollie B.V. om voor de bescherming uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen is vastgelegd.

Uw gegevens bij online collectanten

Indien u een donatie doet in een online collectebus, verkrijgt de betreffende online collectant inzage in uw contactgegevens en uw donatie in het geval u deze gegevens via deze website heeft ingevoerd. Uw gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor het informeren van de online collectant en het sturen van een bedankje. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens bezwaar maken bij Eye Care Foundation. De bepalingen zijn op deze verwerking van uw persoonsgegevens onverkort van toepasing.

Uw rechten

Eye Care Foundation en door haar ingeschakelde verwerkers respecteren uw rechten onder de AVG. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Eye Care Foundation worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met Eye Care Foundation via dit e-mailadres: info@eyecarefoundation.nl.

Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over de dienstverlening die Eye Care Foundation per e-mail, telefoon, post en/of SMS aan u toestuurt. U kunt uw verzoek om uw gegevens mee te kunnen nemen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens melden aan Eye Care Foundation via het e-mailadres: info@eyecarefoundation.nl. Ook als u andere vragen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u die melden aan het eerder genoemde e-mailadres.

In het geval u Eye Care Foundation vraagt om uw gegevens uit haar database te wissen, zal Eye Care Foundation zal daar op een proportionele wijze op reageren. Is sommige gevallen kan er niet volledig voldaan worden aan het verzoek tot het wissen van uw gegevens. Bijvoorbeeld, omdat de Belastingdienst vereist dat overeenkomsten 7 (zeven) jaar worden bewaard. Ook als u vraagt om niet meer door Eye Care Foundation te worden benaderd voor marketing doeleinden, zal Eye Care Foundation uw naam moeten onthouden om u van toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als aan uw verzoek tot het wissen van uw gegevens niet of niet volledig gehoor kan worden gegeven, dan informeert Eye Care Foundation u over de reden daarvan.

Wanneer ontvangt u e-mail? 

Hebben wij een klantrelatie met u vanwege uw donatie of deelname aan een evenement of reis, dan mogen wij u per e-mail op de hoogte houden van soortgelijke activiteiten. Ook ontvangt u automatische bevestigingen van een donatie of reminders voor deelname aan een activiteit (dit zijn de zogenaamde service berichten). De e-mail nieuwsbrief ontvangt u alleen als u daarvoor zelf toestemming geeft en u krijgt deze totdat u zich afmeldt via de afmeldlink 

Wanneer bellen wij u? 

Om fondsen te werven en aandacht te vragen voor het werk van Eye Care Foundation gebruiken wij af en toe telemarketing. Dit doen wij geheel binnen de richtlijnen van de Telecommunicatiewet en de codes voor zelfregulering binnen de goede doelen branche. Wij bellen u alleen als u een klantrelatie met ons hebt en u het telefoonnummer zelf aan ons verstrekt hebt. Zonder klantrelatie bellen wij u uitsluitend met uw toestemming. Ook hier geldt dat u bij ons altijd kunt aangeven dat u liever niet gebeld wordt; dan houden wij daar vanzelfsprekend rekening mee. 

Wanneer ontvang u post? 

Een aantal keer per jaar sturen wij per post informatie over ons werk aan donateurs en geïnteresseerden. Dat kan ook een giftverzoek met een acceptgiro zijn. Op de envelop maken een duidelijke vermelding als wij uw naam en adres via een andere partij hebben ontvangen. Wenst u geen post te ontvangen van ons, dan kunt u dat eenvoudig kenbaar maken. Ook kunt u zich afmelden bij het Postfilter.nl. Wij raadplegen altijd het Postfilter voordat wij post verzenden aan personen die geen klantrelatie met ons hebben. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Eye Care Foundation helpt u graag als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Eye Care Foundation. Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van door Eye Care Foundation. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen?

Voor vragen over ons Privacy Statement kunt u contact opnemen met ons via: info@eyecarefoundation.nl.

Postadres: 

Eye Care Foundation 
Postbus 59021 
1040 KA Amsterdam 

T: 020 647 38 79 

De Eye Care Foundation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.